You're in: Home Home / Articles / Dành cho nhà phát triển / Viết Api nhận và gửi tìn cho web / 2015 / September / Viết api nhận và gửi tin cho website
Viết api nhận và gửi tin cho website
Written by smsgateway on Sunday 06 Sep 2015 18:32
Print Pdf Rss Email

Mã nguồn php

Giới thiệu qua các api

Khi có một tin nhắn đến phần mềm phần mềm sẽ gửi các giá trị post tới 1 địa chỉ website bạn đã thiết lập

------------------------------------------------------

các giá trị $_POST bao gồm

 

$_POST['password']

$_POST['date']

$_POST['sender']

$_POST['msg']

$_POST['oldsms']

 

phần website của bạn cần viết mã code nhận các giá trị  POST trên và lưu vào database

 

------------------------------------------------------

 

Nhận tin nhắn từ website và gửi qua sms

phần mềm nhập sms vào outbox  giá trị json array

có dạng

[{"receiver":"091477999","message":"Noi dung tin "}]


Bao gồm giá trị receiver và giá trị message

 

 

 

để print từ  mysql ra bạn chỉ cần dùng 

 

$sql="SELECT receiver, message FROM  outbox order by ID DESC limit 5";

$query=mysql_query($sql);

while ($row=mysql_fetch_assoc($query))

{

$array[]=$row;

}

echo json_encode($array);

Share
Comments could be moderated before being published
You can use BBCode to format messages
SMSGATEWAY
Nhiều tính năng thông minh để bạn khám phá
SMSGATEWAY
Biến chiếc điện thoại của bạn thành công cụ trăm sóc khác hàng ngay bây giờ
-
Copyright © 2015 by smsgateway.stv.vn
Powered by MemHT
Terms of use
By accessing or using this website or any applications or services made available by it, you agree to be bound by the terms of use (“Terms”) available on the following page. If you do not agree to these Terms, please do not use the site and exit now.
Terms of use